26 ژوئن
2018
فریز-کردن-تخمک
19 ژوئن
2018
مسمومیت-در-بارداری
29 مه
2018
زایمان در بیمارستان تریتا
8 مه
2018
زایمان در بیمارستان تریتا